Podmínky použití obsahu webu SaveEsport.cz

Naposledy aktualizované 12.12.2018 18:30

Tento web provozuje a technicky spravuje Jan Drozd (IČO: 76344444, dále jen „Provozovatel“). Tento web vznikl jako občanská iniciativa a snaha přiblížit esport sportům skutečným, stejně tak jako sportům olympijským. Web byl založen v dobré víře a za účelem zlepšení československých esportů a urychlením jejich vývoje.

Web obsahuje nebo může obsahovat autorské články, návrhy smluv, metodiky a pokyny pro organizace i hráče elektronických sportů. Web stejně tak může obsahovat kritické informace vzhledem k současnému nebo dřívějšímu děni nebo další pohledy různých osob. U většiny informací deklarujeme, jak a jestli jsou ověřené.

Veškeré texty, dokumenty, soubory a obecně obsah webu je chráněn autorským zákonem a jejich autorem, jakožto i vykonvatelem a vlastníkem majetkových práv je Provozovatel, pokud není uvedeno jinak. Obsah smíte dále užívat pouze dle následujících podmínek.

Nároky na právnickou osobu, oprávnění uživatele autorského díla

 • Jste organizace, která má právní charakter neziskové organizace (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, a podobné) a zároveň
 • Ve spolkovém rejstříku (na webu justice.cz) máte alespoň jednu účetní závěrku a zároveň
 • Dle účetních závěrek jste vynaložili více než 75 % z celkového součtu nákladů (z hlavní a vedlejší činnosti) na hlavní činnost spolku za poslední 3 roky. Pokud nelze zjistit náklady, za celé období, použijí se náklady za období dostupná ve sbírce listin spolkového rejstříku a zároveň
 • Charakterem a hlavní činností vaší organizace je sdružování hráčů do spolků soutěžících mezi sebou v tzv. elektronických sportech (kompetetivních počítačových hrách) na různých turnajích a zároveň
 • Na webových stránkách vaší organizace zveřejníte odkaz na web SaveEsport.cz a zároveň
 • Nepoužijete autorské dílo (nebo díla) zde zveřejněná k vytvoření vlastního autorského díla (i odvozeného díla) s výjimkou případů v těchto podmínkách uvedených nebo jiné písemné dohody s autorem webu

Dílo smíte užít i za předpokladu, že nesplňujete podmínky (nároky na právnickou osobu) výše uvedené. V takovém případě je užití díla omezeno striktně na

 • účely odborné diskuse
 • osobní užití fyzickou osobou a to z důvodu osobního vzdělávání a informovanosti.

V případě, že splňujete podmínky výše uvedené (nároky na právnickou osobu), smíte dílo užít k odborné diskusi a navíc k:

 • Uzavření smlouvy mezi klubem a hráčem
  • Můžete vytvořit odvozené autorské dílo ze vzorové smlouvy, případně dalších dokumentů, pokud v dokumentu ponecháte logo SaveEsport.cz
 • Proškolení zaměstnanců a dalších pracovníků v rámci vaší organizace

Další podmínky

 • Tyto podmínky se vztahují na dílo jako celek, jakož i jeho jednotlivé části.
 • Autor díla se zříká odpovědnosti za právní kroky, které uživatel tohoto díla učiní. Využití vzorů třetích stran byste vždy měli konzultovat se svým právním zástupcem.
 • Pracovní verze jsou určeny pro odbornou veřejnost, k širší diskusi. Neměly by být použity pro právní jednání ve smyslu uzavření smlouvy nebo jiných právních úkonů.
 • Pokud si nejste jisti svými právy a povinnostmi, kontaktujte před užitím díla autora e-mailem na [email protected], případně využijte konzultaci se svým právním zástupcem. Jste povinni kontaktovat provozovatele a domluvit si písemnou cestou vlastní podmínky, pokud chcete užít publikovaný obsah odlišným, než v těchto podmínkách uvedeným způsobem.
 • Pokud je část těchto podmínek shledána neplatnou, podmínky zůstávají v platnosti s výjimkou dotčeného ustanovení. Dotčené ustanovení se nahradí platným ustanovením které je nejblíže původnímu smyslu a významu neplatného ustanovení.
 • V případě, že zašlete anonymní podnět, může tento být využit k jednání s odpovědnými osobami nebo k napsání článku pro web nebo dalším aktivitám spojenými se zlepšování českých a slovenských elektronických sportů. Provozovatel učiní maximum k ochraně Vaší identity v případě, že neuvedete jinak.
 • Protože se zde mohou vyskytovat informace z různých zdrojů, informace se i přes naší snahu nemusí vždy zakládat na pravdě. Provozovatel vynakládá odpovídající úsilí, aby zveřejňované informace ověřil nebo uvádí kvalitu informace. Pokud se Vás jakékoliv z důvodu nějaké vyjádření dotýká, ať už přímo či nepřímo, v případě, že nám zašlete Vaše vyjádření, zveřejníme jej – pokud by tomu nebránily závažné okolnosti.

Ochrana soukromí

Informací, které nám poskytují čtenáři webu a další kontakty si velmi vážíme. Pracujeme citlivě s ohledem na prospěch českého esportu a tak, abychom nepoškodili naše zdroje. Naším prostředkem je vždy slušné jednání, pokud to situace jen trochu umožňuje.

Pokud jen čtete web, nesbíráme téměř žádné osobní informace resp. sbíráme pouze ty, které potřebujeme ke splnění závazků. Technicky používáme Google Analytics pro zjištění a měření zájmu o web a jednotlivá témata. Pro více informací o způsobu fungování Google Analytics přejděte na tento odkaz. Pokud použijete kontaktní formulář, může být záznamenána Vaše IP adresa u zprávy, kterou zašlete. Pokud stahujete materiály z těchto stránek, např. různé dokumenty, může být vyžadován e-mail a Vaše jméno či název organizace, kterou zastupujete. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a zpravidla, pokud není uvedeno jinak, nepovede k odesílání nabídek nebo nevyžádaných e-mailů na Vaší adresu.

V případě, že využijete množnost anonymního podnětu, vemte prosím navědomí, že podnět můžeme využít k jednání s odpovědnými představiteli, k napsání článku nebo dalším aktivitám směřujících ke zlepšení českých a slovenských elektronických sportů.

Máte právo na výpis, opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Zpracovatelem a správcem údajů je Provozovatel. V případě, že chcete využít svých práv dle GDPR, kontaktujte nás e-mailem na [email protected]